Shopping in Dominican Republic

Ask your questions on shopping in Dominican Republic and share your shopping tips.

Post new topic
Post new topic

2 Members online in dominican republic

  • Guineo Verde Guineo Verde
  • Bidaoui Bidaoui