Close

Sales /office staff (05)

Posted 2 weeks ago
191 Visits
Report this offer
Experience Junior
Contract types Fixed-term contract, Permanent contract, Internship
Working time Full time, Part time
Language(s) spoken Vietnamese (Mother tongue), English (Fair)
Salary range 6000-8000
Description

Sales /office staff (05)

Tasks: Post ads online, promote sales at the office, participate in sales in weekend markets and sales events, marketing of the company.

Working time: Full time - 8 hours a day, 6 days a week.
Part-time - 4 hours a day, 6 days a week or 8 hours a day, 3 days a week.

Benefits: Long-term stable job, sales skills training, English communication, salary increase every 6 months, commissions, experience certificate on completion of 1 year. After 1 year, promotion to manager position.

Qualifications: Graduated from high school or vocational school, college, or full-time student with full identification. Should be familiar with English communication, reading and writing English will be an advantage. Must be proficient in computer and internet.

Work location: 341 Cao Dat, Ward 1, District 5, HCMC.

How to apply: Send your CV to call for an interview: charma.vn@gmail.com

Salary:
Full time: 6000.000 – 8000.000VND (commission bonus)
Part-time: 3000.000 - 4000.000VND (commission bonus shift)Nhân viên bán hàng / Nhân viên văn pḥng (05)

Nhiệm vụ: Đăng quảng cáo trực tuyến, quảng bá doanh số bán hàng tại văn pḥng, tham gia bán hàng vào các thị trường cuối tuần và các sự kiện bán hàng, tiếp thị của công ty.

Thời gian làm việc: Toàn thời gian - 8 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần.
Bán thời gian - 4 giờ một ngày, 6 ngày một tuần hoặc 8 giờ một ngày, 3 ngày một tuần.

Lợi ích: Công việc ổn định lâu dài, đào tạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp tiếng Anh, tăng lương 6 tháng một lần, hoa hồng, chứng chỉ kinh nghiệm khi hoàn thành 1 năm. Sau 1 năm, thăng cấp lên vị trí quản lư.

Chứng chỉ: Tốt nghiệp trung học hoặc dạy nghề, cao đẳng, hoặc sinh viên chính quy có đầy đủ chứng minh. Nắm bắt được tiếng Anh giao tiếp, đọc và viết tiếng Anh sẽ là một lợi thế. Phải thông thạo về máy tính và internet.

Địa điểm làm việc: 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.

Cách thức nộp đơn: Gửi CV để phỏng vấn: charma.vn@gmail.com

Lương:
Toàn thời gian: 6000.000 - 8000.000VNĐ (hoa hồng tiền thưởng)
Bán thời gian: 3000.000 - 4000.000VND (hoa hồng tiền thay đổi)


Skills
Communicative English, MS Office, Internet
Diplomas
12th Grade and above
Interested in this ad?
Contact
Charma Vietnam LLC
Charma Vietnam LLC
Prem
Show
Contact

Share your experience

Help the other members by sharing information and advice on Saigon